اهمیت اموجی ها در متن کاوی

اموجی ها در

در کاوش اطلاعات توسط موتورهای متن کاوی، هر چیزی که در متن وجود دارد می تواند اهمیت داشته باشد و نادیده گرفتن آنها، بخشی از متن را غیرقابل تحلیل میکند. در این میان اموجی ها نیز به متن راه پیدا کرده اند و امروز شما می توانید حتی در هنگام ارسال پیامک، از اموجی ها استفاده کنید.

ادامه مطلب >>