آموزش کلد فیوژن: انواع داده پيچيده : ليست ها

ليست ها در حقيقت رشته هايي هستند که مقادير در آن به وسيله ي يک کاراکتر خاص از هم جدا شده اند. مانند مثال هاي زير :

به کاراکتري که مقادير را از هم جدا مي کند، Delimiter گويند. مثلا , (کاما) در مثال اول و ; در مثال دوم.
همانطور که در مثال هاي بالا ديديد، براي ايجاد ليست ها از
استفاده مي کنيم و مقادير اوليه را تنظيم مي کنيم.

افزودن مقادير به يک ليست :
ساده ترين راه براي افزودن يک مقدار به يک ليست استفاده از تابع
ListAppend به صورت زير مي باشد :

مثال بالا مقدار جديد “php” را به انتهاي ليست اضافه مي کند. اين تابع، داراي پارامتر سومي مي باشد که اختياري مي باشد و مي تواند مانند مثال بالا ذکر نشود. اين پارامتر سوم، Delimiter ليست را مشخص مي کند و به صورت پيش فرض مقدار آن کاما مي باشد. اگر در ليست از Delimiter ي به غير از کاما استفاده کرده باشيم، براي افزودن يک مقدار به انتهاي ليست به صورت زير عمل مي کنيم :

  ListAppend مقدار جديد را به انتهاي ليست اضافه مي کرد. براي افزودن يک مقدار به ابتداي ليست، از تابع ListPrepend ، به همان صورت که از ListAppend استفاده مي کرديم، استفاده مي کنيم. به مثال هاي زير توجه فرمائيد :

براي افزودن مقداري به ليست در يک مکان مشخص، از تابع ListInsertAt استفاده مي کنيم. به صورت زير :

در مثال بالا، مقدار “h” سومين عنصر از ليست خواهد شد. مانند توابع ديگري که در اين مقاله معرفي گرديد، اين تابع نيز داراي پارامتر اختياري چهارمي هست که Delimiter ليست را مشخص مي کند و مقدار پيش فرض آن کاما مي باشد.

استخراج مقداري از ليست با استفاده از انديس آن
براي استخراج مقدار عنصري از ليست با استفاده از انديس آن، از تابع
ListGetAt استفاده مي کنيم. به صورت زير :

کد بالا مقدار عنصر دوم ليست myList را در متغير second_item قرار مي دهد.
اين تابع نيز داراي پارامتر اختياري مشخص کننده
Delimiter مي باشد.

توابع ListFirst و ListLast به ترتيب مقدار عنصر اول، و مقدار عنصر آخر ليست را مي دهند. تابع ListRest تمام عناصر يک ليست به غير از عنصر اول را به عنوان خروجي مي دهد.

براي بدست آوردن تعداد عناصر يک ليست از تابع ListLen به صورت زير استفاده مي کنيم :

براي حذف عنصري از ليست، از تابع ListDeleteAt به صورت زير استفاده مي کنيم :

کد بالا عنصر دوم ليست را حذف مي کند.

جستجو در ليست ها
براي پيدا کردن مقداري در ليست، از تابع
ListFind استفاده مي کنيم. اين تابع موقعيت اولين عنصري که داراي مقدار دلخواه باشد را به عنوان خروجي بر مي گرداند.

تابع ListContains موقعيت اولين عنصري که داراي مقدار شامل عبارت مورد نظر را به عنوان خروجي بر مي گرداند.

کد بالا مقدار ۲ را در متغير Pos2 قرار مي دهد، زيرا عبارت Hossein شامل عبارت se مي باشد.
ListFind و ListContains بين حروف بزرگ و کوچک تفاوت قائل مي شوند. براي اينکه در جستجو حروف بزرگ و کوچک يکسان باشند به جاي توابع بالا از توابع ListFindNoCase و ListContainsNoCase استفاده مي کنيم.

ليست هاي داراي عناصر خالي
عناصر خالي، عناصري از ليست هستند که داراي هيچ مقداري نمي باشند. براي درک چگونگي کار با آن ها به مثال زير توجه کنيد :

  فکر مي کنيد ليست myList داراي چند عنصر مي باشد؟ شايد فکر کنيد که اين ليست داراي شش عنصر مي باشد، ولي کلدفيوژن عناصر داراي مقدار خالي را حساب نمي کند … پس ليست بالا از نظر کلدفيوژن سه عنصر دارد و “Ben” مقدار عنصر سوم آن مي باشد.
براي ايجاد عناصر خالي، از کاراکتر فاصله به جاي مقدار خالي استفاده کنيد، مانند مثال زير :

ليست بالا از نظر کلدفيوژن شش عنصر دارد.

براي تغيير مقدار عنصري از ليست از تابع ListSetAt مانند مثال زير استفاده مي کنيم :

  کد بالا مقدار عنصر اول ليست را از Hadi به Good Boy تغيير مي دهد.

مرتب سازي عناصر ليست
براي مرتب سازي عناصر يک ليست از تابع
ListSort استفاده مي کنيم. اين تابع داراي دو پارامتر اجباري که اولي مشخص کننده ليست، و دومي مشخص کننده نوع مرتب سازي مي باشد، مي باشد.

مقادير قابل قبول براي پارامتر دوم عبارتند از “text”، “textnocase“، و “numeric“. مرتب سازي “text” بين حروف بزرگ و کوچک تفاوت قائل مي باشد و در مرتب سازي حروف بزرگتر اول تر قرار مي گيرند … “textnocase” براي حروف بزرگ و کوچک ارزش يکساني قائل مي باشد. “numeric” عناصر بر اساس ارزش عددي آن ها مرتب مي سازد.
پارانتر سوم که اختياري مي باشد، ترتيب مرتب سازي را مشخص مي سازد. “
asc” (مقدار پيش فرض) مشخص مي کند که مرتب سازي از ارزش کمتر به ارزش بيشتر باشد . “desc” براي مرتب سازي از ارزش بيشتر به ارزش کمتر به کار مي رود. به مثال هاي زير توجه کنيد :


Delimiter هاي يک ليست
توابعي که براي کار با ليست ها به کار مي روند تقريبا همه شان يک پارامتر آخري اختياري دارند که
Delimiter ليست را مشخص مي سازد. Delimiter هايي که اکثرا مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از : کاما، ;، |، ~ .
براي تغيير
Delimiter يک ليست از تابع ListChangeDelims به صورت زير استفاده مي کنيم :

پارامتر دوم مشخص کننده Delimiter جديد و پارامتر سوم مشخص کننده Delimiter قبلي مي باشد. پارامتر سوم اختياري مي باشد و داراي مقدار پيش فرض کاما مي باشد.

ايجاد حلقه(Loop) روي عناصر ليست
براي ايجاد حلقه روي عناصر يک ليست، به صورت زير عمل مي کنيم :

در کد بالا، theElement ابتدا مقدار “a” ، سپس مقدار “b” ، سپس مقدار “c” و در آخر مقدار “d” مي گيرد و در هر مرحله کد بين را براي مقادير theElement اجرا مي کند. delimiters اختياري مي باشد و داراي مقدار پيش فرض کاما مي باشد.

مناسب سازي يک ليست براي عبارات SQL
ليست زير را در نظر بگيريد :

  و حال مي خواهيد ليست بالا در Query زير استفاده کنيد :

شما نمي توانيد از ليست به اين صورت استفاده کنيد :

زيرا عناصر ليست داراي ‘ (single quote) در دو طرفشان نمي باشند. براي اين منظور، از تابع ListQualify استفاده مي کنيم. مانند مثال زير :

 

موارد استفاده از ليست ها
اينکه کجا از ليست ها استفاده کنيد، بستگي به خودتان و خلاقيت و نحوه ي تفکر شما دارد. اما من شخصا از ليست ها در موارد زير استفاده مي کنم :

  1. وقتي مي خواهم در يک متغير کوکي (cookie) بيش از يک مقدار قرار دهم. زيرا نمي توان به کوکي ها مقادير آرايه اي داد، ليست ها در اين جا يکي از انتخاب هاي خوب براي استفاده مي باشد. روش ديگري هم وجود دارد که بعدا در باره ي آن صحبت خواهم کرد.
  2. هنگامي مي خواهم ليستي از مقادير را در يک فيلد از يک رکورد در پايگاه داده ذخيره کنم. در اين مورد نيز نمي توان از آرايه ها استفاده کرد.

یک نظر برای : “آموزش کلد فیوژن: انواع داده پيچيده : ليست ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *